Verdens skoger ødelegges raskere enn de bevares. Norge bør gå i front for en samstemt politikk for skogbevaring, mener Øyvind Eggen, Silje Ask Lundeberg, Christian Steel og Borghild Tønnessen-Krokan. Bildet er fra Amazonas.
Verdens skoger ødelegges raskere enn de bevares. Norge bør gå i front for en samstemt politikk for skogbevaring, mener Øyvind Eggen, Silje Ask Lundeberg, Christian Steel og Borghild Tønnessen-Krokan. Bildet er fra Amazonas.

På tide med en samstemt skogpolitikk

MENINGER: I dag samles over 500 aktivister, politikere, forskere og næringslivsaktører til verdens største regnskogkonferanse - Oslo Tropical Forest Forum. Norges regnskogsatsing er et svært viktig bidrag for å bevare tropisk skog, men skogene ødelegges raskere enn de bevares. Norge bør nå gå i front for en samstemt politikk for skogbevaring.

Publisert

Forfatterne

  • Øyvind Eggen er leder for Regnskogfondet
  • Silje Ask Lundeberg er leder for Naturvernforbundet
  • Christian Steel er generalsekretær for Sabima
  • Borghild Tønnessen-Krokan er daglig leder for Forum for utvikling og miljø (ForUM)

Hele 80 prosent av verdens arter lever i skoger, og 1,6 milliarder mennesker har skogen som sitt livsgrunnlag. Å bevare skogene er i tillegg nødvendig for å dempe klimaendringene. I dag er ¼ av alle kjente arter truet, og årlig forsvinner 29,7 millioner hektar skog. Det finnes en rekke tiltak for skogbevaring, men dessverre skjer ødeleggelsene raskere enn bevaringen.

Slik undergraves verdens samlede innsats for å bevare skogene, og vi beveger oss stadig lenger unna å nå bærekraftsmål 15, som forplikter oss til å bevare artsmangfoldet og stanse avskoging allerede innen 2020 (delmål 15.2).

Oppskrift på en samstemt politikk for skogbevaring

Skal vi bevare artsmangfoldet, menneskers livsgrunnlag og dempe klimaendringene, må det tas omfattende politiske grep. Så lenge avskogingen skjer raskere enn bevaringen, vil vi ikke nå bærekraftsmål 15. For å snu denne trenden, kreves en samstemt politikk som stanser drivkreftene bak avskoging og skogfragmentering. Norge er kjent for sin innsats for regnskogen, og i disse dager arbeider utviklingsminister Nikolai Astrup og utenriksdepartementet med en ny samstemthetsreform for en samstemt politikk for utvikling. Vi vil her presentere fem viktige ingredienser til den nye reformen:

1. Oljefondet må trekke regnskogødeleggende investeringer

Oljefondet investerte i 2017 hele 161 milliarder kroner i bransjer med høy risiko for regnskogødeleggelse. En samstemt politikk for skogbevaring må vri investeringer vekk fra bedrifter og sektorer som bidrar til ødeleggelse av skog til tiltak som bevarer den. Norges Bank Investment Management (NBIM) bør bruke sin eierskapsinnflytelse og kreve at selskapene innen 2020 kutter alle bånd til avskoging i sine operasjoner, leverandørkjeder og kundegrupper. NBIM bør også stille krav om at finansindustrien, som utgjør over 20 prosent av Oljefondets investeringer, slutter å finansiere selskaper som ødelegger regnskog og annen verdifull natur

2. Klare regler for grønne offentlige innkjøp

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for omtrent 500 milliarder kroner hvert år og har stor markedsmakt. Med strenge og klare regler for offentlige anskaffelser kan Norge støtte opp om næringsliv som stiller strenge miljøkrav til egen virksomhet. Offentlige innkjøpere må ta ansvar for at varer eller tjenester ikke skader naturmangfoldet, og det må stilles tydelige krav til at offentlige innkjøp ikke skal bidra til avskoging av regnskog og annen verdifull skog.

3. Norske selskaper må ikke ødelegge skogen

Vi vet i dag svært lite om hvilke konsekvenser norske bedrifters aktiviteter og investeringer utenfor Norges landegrenser har på skog, naturressurser og naturmangfold. En samstemt politikk for skogene må sikre at norske bedrifter ikke bidrar til å ødelegge verdifull skog. Myndighetene bør derfor stille krav om at norske bedrifter rapporterer på hvordan de ivaretar hensynet til naturmangfold, økosystemtjenester og skogbevaring. Dette gjelder særlig selskaper innenfor sektorer med stor risiko for negative effekter på sårbare økosystem.

4. Ingen bistand til avskoging

Mange bistandsprosjekter har en uheldig bieffekt gjennom skogødeleggelse. I 2015 ble det globalt bevilget 3,5 ganger mer offentlig bistand til sektorer med høy risiko for regnskogødeleggelse i regnskogland enn til bevaring i de samme landene. For å sikre at bistanden ikke ender opp med å jobbe mot bærekraftsmålene, må regjeringen både utvikle tydelige retningslinjer for vår egen bistand, og ta initiativ til internasjonale retningslinjer for dette.

5. Ikke glem den norske skogen

En samstemt politikk for skogbevaring og artsmangfoldet må også bevare vår egen skog. Gjennom skogvern bevarer vi store karbonlagre og sikrer leveområdene til trua arter også her hjemme. Men norsk skogbruk er i dag dessverre ikke bærekraftig. Med dagens bevilgningsnivå vil det ta 30 år å nå Stortingets mål om 10 % skogvern. Bevilgningen må derfor økes. I tillegg er det behov for et sterkere miljølovverk for skogen, bedre kontroll av skogbruket, insentiver for mer miljøvennlige hogstformer, samt en utfasing av miljøfiendtlige subsidier til bygging av skogsbilveier og hogst i bratt terreng. Disse subsidiene rammer systematisk den eldste og biologisk mest verdifulle skogen.

Mener Norge alvor?

Om to uker er Norge i FNs hovedkvarter i New York og rapporterer på hva vi gjør for å nå bærekraftsmål 15 og stanse avskogingen innen 2020. Skal vi nå målet, må vi se mer politisk vilje og handlekraft. Som foregangsland for regnskogbevaring og leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, blir norske initiativ for skogene og bærekraftsmålene lagt merke til.

Vi håper regjeringen viser at de mener alvor med bærekraftsmålene og benytter FN-møtet til å presentere en samstemt skogpolitikk for bærekraftig utvikling, og at de vil arbeide for å få andre land til å gjøre det samme.

Powered by Labrador CMS